“అడ్డు లేనిది, అంతు లేనిదే అమ్మ" -- జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మగారు

24, ఆగస్టు 2015, సోమవారం

Real Martial Art-2

లామా దొంద్రుప్ దొర్జే చేసిన మరిన్ని ప్రాణశక్తి విన్యాసాలను ఇక్కడ చూడవచ్చు.

https://www.youtube.com/watch?v=KJr2BdUTYkU